Visie & Missie

Onze visie

Wij zien het als de maatschappelijke taak, verantwoordelijkheid en opdracht om samen op zoek te gaan naar een passend toekomstperspectief voor leerlingen die nu nog niet (geheel) deel kunnen nemen aan het onderwijs binnen de muren van een schoolgebouw. Om dit waar te maken werken we vanuit de visie:

“Elk kind is uniek en mag zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden “

Onze missie

Samen onderweg naar een passend perspectief

Het doel van de afdeling School zonder Muren is om leerlingen een passend perspectief te bieden; dan wel richting onderwijs, dan wel andersoortig. We leveren een bijdrage aan het maatschappelijk functioneren van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn en blijven in het leven van leerlingen, ook als het moeilijk loopt. Wij hebben geduld bij en vertrouwen in het zoeken naar ingangen om tot leren te komen, werken planmatig, handelingsgericht en bieden maatwerk. Wij gaan actief op zoek naar andere manieren van leren. Wij handelen als deel van een netwerk, in teamvorm en met ouders. Wij werken volgens de principes van het adaptief onderwijs: onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie verstaan wij dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie verstaan wij dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie verstaan wij dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Een stabiele en bevlogen personeelsbezetting is nodig om onze kwaliteit te behouden en onze missie te realiseren.