Informatie over inschrijving & bekostiging

De vraag voor bekostiging van een traject bij de SzM gaat uit van de wettelijke mogelijkheid om tussen scholen afspraken te maken over het deels volgen van onderwijs op een andere onderwijslocatie (symbiose). Wanneer de leerling is ingeschreven onder de experimenteerregeling mag de School zonder Muren afwijken van tijd, locatie & van inhoud . School zonder Muren biedt onderwijsbegeleiding op zorglocaties waar sprake is van een klasje van de SzM en individueel aan leerling thuis of op een andere locatie (zorgboerderij/dagbesteding etc.). De SzM stelt deze trajecten beschikbaar aan leerlingen van andere besturen. Hierbij is onderstaande van belang:

- De Leo Kanner Onderwijsgroep afdeling School zonder Muren hanteert de volgende uitgangspunten voor leerlingen zonder inschrijving bij de School zonder Muren:

 • De stamschool heeft zorgplicht en is verantwoordelijk voor het toepassen van de beleidsregel inzake afwijking onderwijstijd; Wanneer de leerling niet staat ingeschreven bij de Leo Kanner Onderwijsgroep.
 • De stamschool is zich bewust dat afgeweken wordt van de wijze waarop uitvoering moet worden gegeven aan de beleidsregel afwijking onderwijstijd. De beleidsregel afwijking onderwijstijd schrijft namelijk voor dat de school van inschrijving zelf zorg draagt voor extra ondersteuning. De school is zich bewust dat het verzoek aan LKO/School zonder Muren om ondersteuning te bieden middels deze overeenkomst aan de leerling niet conform de richtlijn is;
 • De stamschool neemt voor het overige de verantwoordelijkheid om de uitvoering van de beleidsregel af te stemmen met LKO/School zonder Muren;
 • De stamschool staat garant voor het beschikbaar houden van de mogelijkheid om onderwijsdeelname te herstellen;
 • Na twee jaar berust de verantwoordelijkheid voor het nemen van een passende vervolgstap bij de stamschool;
 • Wanneer perspectief al eerder duidelijk is kan de SzM de casus terugleggen bij de stamschool;
 • De stamschool is zich ervan bewust dat de SzM begeleiding geeft in onderwijs waarbij onderzoeken/observeren en adviseren over een passend vervolgperspectief voorop staat;
 • De stamschool is zich ervan bewust dat de SzM beperkt lesstof aanbiedt en de ondersteuning vooral gericht is op onderdelen uit de leerlijn die gericht zijn op het maatschappelijk functioneren.


Afhankelijk van belastbaarheid en in afstemming met de jeugdhulpaanbieder wordt de onderwijstijd opgebouwd, de dagen en onderwijstijd kunnen dus gedurende het tijdvak van de overeenkomst wijzigen. Wijzigingen worden tijdig doorgegeven tussen partijen en aan de ouders van de leerling. Wanneer er sprake is van een individueel traject is de fysieke lestijd 2X 60 minuten per week.

De stamschool en School zonder Muren beëindigen de overeenkomst op het moment dat:

 • De leerling in staat is 4 dagdelen per week onderwijs op de stamschool te volgen.
 • Er sprake is van inschrijving bij een andere school.
 • Er binnen 24 maanden geen perspectief is op onderwijs.
 • Er bij een individueel traject na 12 maanden geen perspectief is op ingroei bij een zorgverlener waar sprake kan zijn van functioneren in een groepje (Zorg en onderwijs)

1. Zorgplicht

 1. De leerling is ingeschreven op de oorspronkelijke school, d.w.z. de school waarop de leerling is ingeschreven voor de overeenkomst aanvangt (zie artikel 1, de “stamschool”).
 2. De stamschool heeft de zorgplicht voor de leerling en behoudt deze ook tijdens en na afronding van de overeenkomst.
 3. De stamschool informeert waar nodig of wenselijk externe betrokkenen of hulpverleners.

2. Het onderwijsprogramma

 1. SzM informeert de stamschool waar nodig of gewenst over alle zaken welke relevant zijn voor de stamschool en/of ouders van de leerling.
 2. In opdracht van de stamschool draagt SzM zorg voor het opstellen, nakomen, evalueren en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief. De resultaten van de begeleiding in onderwijs worden regelmatig geëvalueerd. Bij het aangaan van deze overeenkomst worden hiertoe concrete afspraken gemaakt.
 3. De stamschool behoudt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsperspectief op lange termijn.
 4. De SzM werkt vanuit het handelingsgericht arrangeren/adviseren waarbij de leerling planmatig gevolgd wordt door de leerkracht en de orthopedagoog SzM:
  • De SzM werkt competentiegericht en met eigen lesmethodes
  • De SzM draagt zorg voor het ontwikkelingsperspectief dat onderdeel is van het zorgplan van de zorgaanbieder wanneer er sprake is van een klasje vanuit de SzM.
  • De stamschool en SzM sluiten zoveel mogelijk aan bij de groot overleggen die plaatsvinden op initiatief van zorgaanbieder waar de leerling verblijft mits onderwijs een onderwerp is (indien van toepassing) . Wanneer er geen groot overleg plaatsvindt vanuit de zorgaanbieder rond de 5/6 maanden initiëren de stamschool en de SzM een overleg om het ontwikkelingsperspectief te evalueren.
  • Wanneer het een individueel traject betreft waarbij de leerkracht van de SzM thuis of op een andere locatie begeleiding in onderwijs geeft initieert en coördineert de SzM de groot overleggen waarbij alle betrokken partijen uitgenodigd worden. De stamschool zit dit overleg voor.
  • De SzM informeert de stamschool/ouders/zorglocatie na de leerlingbespreking ( 2x per 5 maanden)

3. Ouders

 1. De ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben ingestemd met deze overeenkomst, middels ondertekening van de aanvraag voor begeleiding in onderwijs en het trajectplan van de SzM.
 2. In opdracht van de stamschool houdt SzM de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) op de hoogte van de ontwikkeling van de leerling tijdens de overeenkomst, en maakt daartoe bij aanvang concrete afspraken.
 3. De stamschool en de SzM hebben ten aanzien van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) informatieplicht en voeren met hen een informatief of evaluerend gesprek indien daar om wordt verzocht.

4. Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid berust bij de school waarop de leerling onderwijs ontvangt of de zorginstelling waar de leerling jeugdhulp ontvangt.

Partijen hebben hiertoe een deugdelijke verzekering afgesloten ten behoeve van de leerling.

5. Overdracht van middelen (indien van toepassing)

De SzM ontvangt een vergoeding voor de uitvoering van de begeleiding in onderwijs ter hoogte van:

€ 1940,92

Per maand

6. Vervoer

 1. De stamschool bepaalt samen met de ouders of er een noodzaak is een beroep te doen op de regeling schoolvervoer of jeugdhulpvervoer van de gemeente.
 2. Indien dat het geval is, kan in een aantal situaties het benodigde vervoer niet passen binnen het gemeentelijk beleid. In dat geval zullen de thuisschool en ouders zich inspannen om tot een passende oplossing te komen¹.

7. Klachten

In geval van klachten kunnen ouders contact opnemen met zowel de stamschool als School zonder Muren. Beide partijen komen met ouders in onderling overleg tot een oplossing. Indien een oplossing niet gevonden wordt, informeert de stamschool ouders over eventuele mogelijke vervolgstappen.