aTLaS klas

Samenwerking regulier en speciaal onderwijs in een preventieve aanpak

Thuisnabij, Leren, Samenwerking

De Leo Kanner Onderwijsgroep School zonder Muren, SWV PO Duin- en Bollenstreek, Stichting Sophia Scholen & Stichting Openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek hebben voor de leerlingen uit Voorhout een samenwerking ontwikkeld, in de vorm van de Atlasklas. Het betreft leerlingen binnen het regulier onderwijs die ondanks de basisondersteuning vastlopen in de klas, waarbij leerlingen belemmeringen ervaren door hun gedrag en/of schoolse vaardigheden. Leerlingen die tijdelijk een meer gespecialiseerde aanpak/omgeving nodig lijken te hebben om vaardigheden aan te leren, om zich uiteindelijk te kunnen handhaven / ontwikkelen binnen het regulier onderwijs.

Doelgroep

De leerling:

  • heeft (vermoedelijk) een IQ hoger dan 75
  • komt uit leerjaar 4, 5 en eventueel 6
  • krijgt in principe voor de duur van maximaal 2 jaar de ondersteuning
  • heeft onvoldoende sociale vaardigheden om binnen de stamgroep van een reguliere basisschool te functioneren (denk aan: samenspel, beurt nemen, handhaven in vrije situaties, afstemming, laten aansturen door leerkracht, emotieregulatie)
  • heeft onvoldoende vaardigheden op het gebied van leren leren om te profiteren van de klassikale setting (denk aan: aandacht, concentratie, taakgerichtheid, uitgestelde aandacht)
  • kenmerkt zich door zorgen van gedragsmatige aard
  • kan aanvullend een leerachterstand >1 jaar hebben en/of een leerrendement <50%

Locatie

De aTLaS-klas zit in het Cluster aan de Jacoba van Beierenweg 53d in Voorhout.

Toeleiding

Leerlingen worden binnen het reguliere onderwijs in hun sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling gevolgd.

De zorgniveaus zijn uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel van betreffende stamschool. Niveau 1 omvat de basisondersteuning, niveau 2 omvat de aanvullende ondersteuning in de groep en niveau 3 aanvullende ondersteuning op schoolniveau.

Op het moment dat een leerling niet profiteert van aanvullende ondersteuning op schoolniveau en daarnaast bijzonderheden op de observatielijst voor sociaal- emotionele ontwikkeling vertoont, wordt het multidisciplinair team uitgebreid met de gedragswetenschapper van de LKO, School zonder Muren. Hiermee kom je terecht op zorgniveau 4, waarin de mogelijkheid voor de Atlasklas omschreven staat.

Binnen het multidisciplinair overleg wordt op basis van het dossier en toelichting het besluit genomen of er voldoende groeikansen zijn om te profiteren van het aanbod in de Atlasklas. Bij positief besluit wordt de directeur van de desbetreffende school en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband hierover ook geïnformeerd. Vanaf dit moment worden alle stappen en notulen ook bijgehouden in het groeidocument van de leerling.

Praktische invulling

Het uitgangspunt is dat leerlingen 5 dagdelen per week onderwijs volgen in de Atlasklas. De andere dagdelen zijn zij aanwezig in hun stamgroep in de reguliere school. Alle leerlingen in de Atlas klas krijgen een persoonlijk maatwerk programma gebaseerd op hun doelen.

Aanvraagprocedure